Word Lid

Uw kind aanmelden

Voorwaarden lidmaatschap

  • Om op een goede manier de psalmen te kunnen oefenen, is het belangrijk dat het kind kan lezen.
   Daarom is de minimumleeftijd voor het koor 7 jaar.
  • Door aanmelding wordt verwacht dat de grondslag van het koor wordt onderschreven.
  • Na het stemmen van het kind wordt deze ingedeeld bij de alten of sopranen.
  • Wilt u meerdere kinderen opgeven? Vul in het eerste veld de voornamen in.

Contributie

De contributie bedraagt per kind: € 7,00 per maand.
Indien u drie of meer kinderen op zang heeft, betaalt u vanaf het derde kind € 5,50 per maand. De contributie is verschuldigd vanaf de maand van aanmelding. (12 keer per jaar)

Dit bedrag dient u d.m.v. automatische overschrijving te betalen op rekeningnummer:
NL59 ABNA 0441 1681 08
ABN-AMRO-bank te Ede
t.n.v. “Jong Crescendo” o.v.v. contributie + naam/namen van het koorlid/koorleden.

Koorinformatie en statuten

Bij het aanmelden van uw kind gaat u akkoord met het reglement, de statuten en bent u bekend met de koorinformatie.

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

ln Nederland wordt privacy beschermd door de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 moet iedere organisatie binnen de Europese Unie voldoen aan de nieuwe privacywetgeving, die is opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Ook zangkoren vallen onder de AVG. Als interkerkelijk Psalmzangkoor Jong Crescendo hechten wij er waarde aan dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Daarom vragen wij uw toestemming om de bij ons bekende gegevens, vanaf het aanmeldingsformulier, alsmede foto’s/groepsfoto’s te mogen gebruiken voor koordoeleinden zoals:

 • Voor de (financiële) ledenadministratie
 • Voor de leden presentielijst
 • Voor de website: alleen foto’s
 • Voor het zangnootje: foto’s

Er zullen geen gegevens worden gedeeld aan derden.
Heeft u vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met de voorzitter, dhr. Benno Bos

Meer informatie?

Mw. M.J. Bosch (secretaris)
Tel. 0317-750 619
secretaris@jongcrescendo-ede.nl

Repetities

Elke dinsdagavond van 18.45 tot 19.30 uur
Zuiderkerk, Zandlaan 16, Ede